Posvěcení prestolu nového chrámu ve Svitavách

V neděli 16. července světil vladyka Izaiáš svatý prestol nového svitavského chrámu. S vladykou sloužili místní duchovní a budovatelé chrámu. Posvěcení prestolu předchází hlavnímu svěcení chrámu, které se bude Boží pomocí konat ve Svitavách 6. srpna tohoto roku.

Přejeme svitavské církevní obci, aby rostla, a v jejím chrámu, aby našli svůj duchovní domov a získávali spásu mnozí a mnozí pravoslavní poutníci do nebeského království. Budovatelům chrámu a všem přítomným kéž udělí Hospodin Bůh dlouhý a pokojný život … na mnohá léta!

Vysvěcení našeho nového chrámu v Opavě

15. července vysvětil vladyka Izaiáš spolu s přítomným duchovenstvem nový chrám naší eparchie zasvěcený svatým apoštolům Petru a Pavlovi.

Opavské církevní obci přejeme duchovní rozkvět a hojné Boží požehnání!

Gratulujeme duchovnímu správci Pravoslavné církevní obce v Opavě, prot. Jiřímu Niderlovi k tomuto dílu. Díky patří i všem, kteří se na získání budovy a provedení nutných adaptacích podíleli. Všem účastníkům svěcení a všem farníkům této církevní obce: Mnohá léta!

Sbírka na pomoc zahraniční pravoslavné misii

Podpora misie a humanitární pomoci prováděné pravoslavnými misionáři v Africe.

S požehnáním vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského byla zahájena trvalá sbírka na pomoc zahraničním pravoslavným misiím.

Na adrese http://pravoslavi.cz/afrika/ je otevřen český web zabývající se tímto tématem. Zároveň byla pro Čechy a Moravany zřízena možnost přispívat přes místní transparentní bankovní účet na toto bohulibé dílo. Stránka s podrobnostmi a s nahlížením na účet je zde: http://pravoslavi.cz/afrika/afrika-podpora.htm.

Pravoslavná misie v Africe si vzala za své nebeské ochránce sv. Cyrila a Metoděje

Pohřeb polského arcibiskupa Simona

1. července se vladyka Izaiáš zúčastnil pohřebních obřadů v Polsku. Po rychlé a těžké nemoci nás opustil Jeho Vysokopřeosvícenost SIMON, arcibiskup Lodžský a Poznaňský, blízký přítel naší místní církve. Obřadu pohřbu se zúčastnili všichni biskupové Polské pravoslavné církve. Zádušní bohoslužby vedl sám vladyka Jeho Blaženstvo Sawa, metropolita varšavský a celého Polska.

Věčná paměť!

Kapli v Ostravě-Pustkovci jsme získali do vlastnictví

V neděli 18. června 2017 navštívil vladyka Izaiáš po více než roce a půl kapli svatých Andělů strážných v Ostravě-Pustkovci. Když navštívil vladyka Izaiáš zdejší církevní obec v listopadu 2015 naposledy, kapli měla jen zapůjčenou k bohoslužebným účelům. Od července 2017 je však již pustkovecká kaple majetkem pravoslavné církve, a tak se zdejší věřící rozhodli, že si svůj svatostánek upraví, aby bylo již zvenku zřejmé, že se jedná o pravoslavný chrám. Za tímto účelem pořídili štědří věřící cibulovitou kopulku s pravoslavným křížem a nyní probíhají s místním stavebním úřadem jednání, aby mohla být kopulka umístěna na budovu. Dalším krokem, ke kterému se ostravští věřící odhodlali, je zkrášlení čelní stěny nad vchodem mozaikou archanděla Michaela v byzantském stylu. K těmto i dalším záměrům, které má zdejší obec v plánu uskutečnit, je přijel vladyka Izaiáš povzbudit, za což mu z celého srdce děkujeme.

 

Vladyka Izaiáš v monastýru ct. Jova Počájevského v Mnichově

Na pozvání Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Marka, arcibiskupa berlínského a Německa, navštívil vladyka Izaiáš rodný monastýr sv. Jova Počájevského v Mnichově, kde se zúčastnil postřižení otce Amvrosije do velké schimy. U příležitosti ukončení sněmu biskupů Ruské zahraniční církve se konalo velké svěcení katedrálního chrámu v Mnichově, kde byla před lety udělena kněžská chirotonie vladykovi Izaiášovi. Posvěcení tohoto chrámu se účastnil i Přeosvícený Izaiáš a proběhlo za účasti všech biskupů Ruské zahraniční církve; svěcení předsedal Jeho Blaženstvo Onufrij, metropolita kyjevský a celé Ukrajiny.

Vysvěcení opraveného chrámu v Libině

V neděli všech svatých posvětil vladyka Izaiáš nově zrekonstruovanou kapli sv. Jakuba v Libině. Spolu s ním sloužili bohoslužbu mitr. prot. Jan Kačkoš a prot. Jan Langer. V chrámových dveřích přivitaly vladyku starostka církevní obce se svou dcerou, starostkou obce Libina, která nám při opravách chrámu vyznamně pomohla. Posíláme jí tímto naše poděkování.

 

Divotvorná myrotočivá ikona „Obměkčení zlých srdcí“ opět v Brně

Z Boží milosti nás a naši pravoslavnou farnost v Brně při chrámu sv. Václava navštívila i v tomto roce divotvorná ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“. Tato dnes již dobře známá ikona, která nás každoročně navštěvuje, byla v Brně od 8. do 10. června 2017.

8. června byla vykonána bohoslužba před ikonou Matky Boží v 19,00 hod.

V pátek 9. června byla sloužena svatá liturgie v 7,30 hod a všenoční bdění v 18,00 hod.

V sobotu 10. června byla v 8,00 hod. sloužena svatá liturgie.

Všenoční bdění a svatou liturgii v našem chrámu  sloužil Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský.

Využijme této vzácné a drahocenné příležitosti, dokud je ikona přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“ s námi, učiňme si pro ni čas a obnovme svůj duchovní život ve víře, naději a lásce, abychom mohli ještě opravdověji následovat svaté evangelní učení, které vede k věčnému životu, k Božímu království.

„Raduj se, mnohobolestná Matko Boží, zármutek náš v radost proměňující!“

 

Konalo se zasedání Eparchiální rady Olomoucko-brněnské eparchie

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE) zasedala dne 23.5.2017 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:
vladyka Izaiáš,
prot. Ján Kačkoš, prot. Jozef Fejsak, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík, sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali
Hosté:
prot.
Jan Langr – tajemník
sestra Perla Jarečná – tajemnice

Omluvení členové ER OBE:
vladyka Simeon
sestra Soňa Cinegrová
prot. Milan Horvát-kancléř MR

Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná

Usnesení ER č. 24 ze dne 23.5.2017

Jednání ER bylo zahájeno společnou modlitbou. Vl. Simeon se z jednání omlouvá, všechny členy Rady pozdravuje a jejím vedením pověřil vl. Izaiáše.

Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů:

Předseda konstatoval, že nejsou nesplněné úkoly z předchozích rad.

  1. ER OBE bere na vědomí předloženou zprávu

PRO: 6       PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

Pravoslavná církevní obec v Ostravě – Pustkovci požádala o příspěvek na realizaci projektové dokumentace na realizaci opravy kaple (hydroizolace, fasáda, tvorbu mozaiky na průčelí chrámu) ve výši 40 tis. Kč.
Předkladatel doporučuje schválení žádostí.

ER OBE
1.) bere na vědomí předloženou zprávu
2.) schvaluje příspěvek na realizaci projektové dokumentaci opravy chrámu ve výši 40 000,- Kč z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
3.) pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy

PRO: 6       PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. III

Pravoslavná církevní obce v Prostějově předkládá návrh prodeje modlitebny sv. Jiřího Vítězného (objekt bývalé synagogy) v Prostějově. Uvedený objekt je dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu. Přes dílčí rekonstrukce zejména statického charakteru je v možnostech církevní obce provádět pouze nejnutnější opravy. Objekt vyžaduje rozsáhlé stavební opravy včetně nové fasády, kanalizace, hydroizolací a střechy. Rovněž je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že se jedná o zapsanou kulturní památku.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o objekt vyžadující nutné investice, a to pod hrozbou sankcí ze strany Národního památkového ústavu i samosprávy, je nutné přijmout řešení stávajícího stavu. Na základě výstupů jednání s orgány státní správy, samosprávy, židovskou obcí a vlastníků přilehlých nemovitostí se nabízí dvě řešení. Realizovat opravu vlastním nákladem z fondu oprav, která však musí probíhat v souladu s podmínkami památkové péče nebo přistoupit na nabídku odkupu objektu sousednímu vlastníkovi. Po diskuzi, s přihlédnutím k potenciálu stávající církevní obce, se jako vhodnější řešení jeví prodej této nemovitosti a finanční prostředky uložit na účtu církevní obce tak, aby v budoucnu mohla být zakoupena vhodná nemovitost pro potřebu této obce. Duchovní správa bude administrována ze strany sousední nedaleké církevní obce v Čelechovicích.

ER OBE:
1.) bere na vědomí předloženou zprávu
2.) schvaluje v souladu s čl. 20 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku kupní smlouvu mezi Pravoslavnou církevní obcí v Prostějově, se sídlem Demelova 51/2, 796 01 Prostějov, IČ.: 26521636 jako prodávající a ……………………………….. jako kupující na pozemek zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 62/1 jehož součástí je jiná stavba číslo popisné 33, vše zapsané na listu vlastnictví číslo 11953, pro katastrální území Prostějov, obec Prostějov, okres Prostějov vedeném na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.
3.) pověřuje duchovního správce podpisem smlouvy

PRO: 6       PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. IV

Vladyka Izaiáš informoval o průběhu koupě bytového domu v Brně. Současně předložil žádost o schválení nákupu vybavení bytových jednotek, které je potřebné pro následný pronájem.

ER OBE
1.) bere na vědomí předloženou zprávu
2.) schvaluje prostředky na vybavení dle zprávy

PRO: 6      PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. V

Prot. Josef Fejsak informoval členy rady o situaci v církevní obci ve Žďáru nad Sázavou. V této chvíli se jedná o pronájmu chrámu sv. Trojice pro potřebu naší církve. Po dohodě s prot. Janem Baudišem navrhuje, že se ujme duchovní správy. ER OBE v souladu s čl. 9 odst. 2 ustanovuje prot. Josefa Fejsaka duchovním správcem Pravoslavné církevní obce ve Žďáru nad Sázavou.

ER OBE
1.) bere na vědomí předloženou zprávu
2.) schvaluje změny dle zprávy

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘIJATO

Eparchiální rada byla ukončena v 17:00 hod. společnou modlitbou.

V Olomouci dne 23.5. 2017

Zapsal: prot. Jan Langr
Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

…………………………….

+Simeon
Předseda eparchiální rady
olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

+ Izaiáš ……………………………..
prot. Ján Kačkoš ……………………………..
prot. Jozef Fejsak
……………………………..
prot. Jan Baudiš
……………………………..
prot. Ondřej Stehlík
……………………………..
sestra Vlastimila Soukupová
……………………………..
sestra Sofia Prusali
……………………………..