Pravoslavný eparchiální institut
sv. Prokopa Sázavského

pro vzdělávání žalmistů a diákonů,
a případně pro teologickou přípravu
kandidátů kněžské služby

Aktuální informace:

Všichni, kdo si podali přihlášku, jsou očekáváni v sobotu 30. září 2023 v 9 hod. v sídle Institutu k přijímacímu pohovoru. Po úspěšném pohovoru si přijatí studenti mohou zaplatit školné a ihned začíná slavnostní zahájení práce institutu a výuka. (Podrobněji viz níže.)

30. září 2023 otevírá Institut sv. Prokopa základní dvouletý kurz bohoslovecké přípravy pro kandidáty na duchovenskou službu a pro všechny ostatní zájemce o úvod do pravoslavné teologie. Přihlášky posílejte do 31. srpna 2023 na mailovou adresu Institutu nebo klasickou poštou na adresu kanceláře Institutu (viz kontakty níže).

O Institutu sv. Prokopa

Institut slouží především potřebám církevního života Olomoucko-brněnské eparchie. Zvláště potřebám liturgicko-pastýřským a misijním. Jeho cílem je vzdělávat především adepty na duchovenskou službu: žalmisty, diákony a kněze, a doplňovat či prohlubovat vzdělání všech, kteří už v některé duchovenské hodnosti v eparchii vykonávají službu. Spolu s tím může podávat úvod do pravoslavné teologie a liturgické praxe všem zájemcům o tyto vědomosti. (Institut není vysokoškolským zařízením.)

Zřizovatelem Eparchiálního institutu sv. Prokopa Sázavského je Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s požehnáním eparchiálního archijereje arcibiskupa Simeona. Práce Institutu se řídí stanovami schválenými eparchiální radou Olomoucko-brněnské eparchie, které je Institut součástí. Institut vede jeho ředitel a konečným nadřízeným orgánem je zřizovatel. Proti rozhodnutí ředitele Institutu se lze odvolat k eparchiální radě olomoucko-brněnské eparchie. Ředitel je v prospěch úspěšného průběhu studia a chodu Institutu oprávněn v odůvodněných případech schvalovat výjimky ze stanov a činit různá opatření ohledně práce Institutu. Viz blíže školní řád Institutu. (Návrh stanov Institutu se připravuje pro schválení eparchiální radou.)

Školné za rok 2023-24 je 5000 Kč za ročník studia a je splatné k začátku aktuálního školního roku. Uchazeči o studium jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky a absolvování přijímacího pohovoru, a to od 18 let věku. Předpokládá se křesťanská víra, bez které není možné správně pochopit vykládanou látku. Podmínkou je dosažené střední obecné vzdělání (střední škola s maturitou nebo bez, učňovské učiliště apod.). Studentovi může pomáhat ve financování studia jeho domovská církevní obec. Školné je možné po dohodě s ředitelem hradit v několika splátkách. Ve zvláštním případě může ředitel udělit výjimku, co se týče věku uchazeče o studium. Přijímání nových studentů se koná jednou za dva roky.

Přednáškovým dnem je sobota - v průběhu školního roku jednou za 14 dní. Přesná data přednáškových sobot budou zveřejněna v rozvrhu výuky vždy pro každý rok zvlášť. (Pro rok 2023-24 viz níže.)

Institut zajišťuje pro své studenty: konání přednášek biskupem schválených lektorů (osobně přítomných v prostorách Institutu nebo on-line) dle stanoveného rozvrhu (viz níže); učebnu se základním vybavením, osvětlením a vytápěním, přístup k elektronické knihovně bohosloveckých skript, zajištění možnosti složit závěrečné zkoušky na konci každého ročníku, v případě úspěšného zakončení ročníku vystavení certifikátu. Výukový jazyk je čeština a slovenština.

Studium na Institutu je rozděleno na tři stupně

Úvodní základní dvouletý kurz se skládá z prvních dvou ročníků studia: O absolvování každého stupně Institutu se vydává certifikát, který je v olomoucko-brněnské eparchii považován za osvědčení o plné teologické způsobilosti pro výkon žalmistické resp. diakonské služby (případně osvědčuje teologickou způsobilost přijmout kněžské svěcení; platí pro čtyřletý kurz), viz výše o stupních Institutu. Všichni studenti jsou však zváni k studiu všech ročníků (studovat všechny ročníky mohou i ženy).

Certifikát o absolutoriu vydává ředitel úřadu eparchiální rady s požehnáním eparchiálního archijereje - a to na základě úspěšně zakončeného ročníku, tj. složených ročníkových zkoušek a účasti na alespoň 2/3 přednášek a následného dobrozdání ředitele Institutu o výše uvedených splněných předpokladech. Certifikát je uznáván v Olomoucko-brněnské eparchii jako doklad o dosaženém stupni bohosloveckého vzdělání.

Eparchiální Institut - základní dvouletý kurz
pro přípravu žalmistů a diákonů

Výukový plán.
Předměty, rozsah a frekvence výuky

Prvý ročník

V prvním ročníku se probírají úvody do teologických předmětů:

LITURGIKA (navrhovaná frekvence výuky: 2 hodiny / měsíc)
Stručný přehled o tématu. Smysl a význam liturgického života, přehled denního bohoslužebného kruhu, kostra večerní a liturgie. Vývoj bohoslužebného řádu. Nejstručnější přehled symbolického a historického výkladu těchto dvou bohoslužeb. Sedm svatých Tajin, jejich biblický původ a jádro jejich obřadního řádu a stručný obsah.

TYPIKON (3 hod. / měsíc, tj. jedna či dvě hodiny v každém výukovém dni)
Principy současného typikonu. Struktura bohoslužeb ze strany žalmisty, uvedení do obsahu Časoslovu, večerní a liturgie: neměnný postup bohoslužeb a proměnlivé části. Používání Oktoichu, Mineje a Triodu. Denní kruh, týdenní kruh a roční kruh bohoslužeb. Postní doby. Základní přisluhování (nesení svíce, příprava a podávání kadidla na příslušných místech liturgie, příprava a podávání teploty, pomoc při podávání svatého přijímání - práce s ilitonem, příprava antidoru atd.); chování v oltářním prostoru. Gorazdovská česká praxe a její další rozvoj. Vyhledávání předepsaných perikop v Bibli.

BOHOSLUŽEBNÝ ZPĚV (1 hod. / měsíc, tj. jedna hodina každý druhý výukový den)
Hlasová hygiena, základní nácvik ovládání hlasu, nácvik posazení tónu a intonace, nácvik Gorazdových osmi troparových, stichirových a prokim. nápěvů. Liturgický přednes čtení z apoštola a přednes stichir.

CÍRKEVNÍ DĚJINY (1 hod. / měsíc)
Stručný přehled dějin církve prvního tisíciletí. 1.) Doba apoštolských otců, apologetů a pronásledování křesťanů. 2.) Období křesťanské Byzance a všeobecných sněmů. 3.) Doba mezi sedmým všeobecným sněmem a pádem Byzance. Vše jen ve stručném přehledu.

DĚJINY MÍSTNÍ CÍRKVE (1 hod. / měsíc)
Obnovení cyrilometodějské pravoslavné církve v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Proces zahájený v 19. století až ke konci 20 století. Bohoslužby na Staroměstském náměstí, vznik Československé církve, rozdělení této církve na dva proudy. Vladyka Gorazd, vladyka Sawatij. Život a názory ruské emigrace. Heydrichiáda. Po válce: exarchát, sjednocení jurisdikcí, autokefalita od Moskvy, doba totality, vývoj po r. 1990.

DOGMATIKA (1,5 hod. / měsíc)
Úvod do dogmatiky. Letmo vznik dogmat, jejich biblický původ, význam dogmatu, přehled hlavních dogmat a stručný výklad pravoslavné věrouky. Niceo-cařihradský symbol víry.

SPIRITUALITA (1 hod. / měsíc)
Modlitba, druhy modlitby; asketika; hřích a boj proti němu, rozpoznat pokušení a obrana proti němu; pokání, význam svatých Tajin zpovědi a svatého přijímání. O klamu (prelesti). O mnišství a starcích. Střízlivost (nipsis). Pravidla duchovního života. Očištění, osvícení a zbožštění (theosis). Prvotní pád do hříchu, duchovní nemoc, terapeutický rozměr Církve; o blahodati. O zpovědi a duchovním vedení.

BIBLISTIKA SZ a NZ (2 hod. / měsíc)
Hlavní příběhy Starého Zákona. O stvoření, potopě, Abraham, Izák, Jákob. Osudy Izraelitů. Mesiášská starozákonní zvěst. Nový zákon: čtyři evangelia (synoptická a Janovo), průběh Kristova života. Jeho učení a hlavní podobenství. Skutky apoštolů, nejdůležitější úryvky z apoštolských listů.

ETIKA (0,5 hod. / měsíc)
Křesťanská mravnost a morálka - biblická východiska. Církevní etika, jednota Církve. Základní kanonické principy.

K TYPIKONU (1 hod. / měsíc)
Vedlejší předměty k typikonu. Seznámení s církevní slovanštinou. Nástin podkarpatské bohoslužebné praxe.

Domácí úkoly - naučit se zpaměti česky i církevně-slovansky: celé začínání obvyklé, Jest vpravdě důstojno, Bohorodice Panno; dále česky Niceo-cařihradské vyznání víry (učitel dodá znění textu). Vyjmenovat všechny knihy Nového zákona. Názvy a obsah sedmi svatých Tajin a vyjmenovat bohoslužby denního kruhu.

Druhý ročník

Podobný tématický okruh (rozšířen jen o nástin církevního práva, ikonologii a řečtinu). Výklad je však veden podrobněji - do větší hloubky i šíře. (Případně doučení toho, co se v prvním ročníku nestihlo.) Liturgika a typikon: tři (resp. čtyři) liturgie Církve. Proskomidie. Znalost postupu, symboliky a způsobu vzniku liturgického řádu. Archijerejská liturgie (odlišnosti). Zvláštnosti a použití Triodu postního a Triodu květného. Liturgie předem posvěcených Darů (řecké a ruské teologické pojetí). Druhy typikonů ve světě. Hlavní obecné liturgické rozdíly mezi ruskými obyčeji a řeckou praxí. Dokonalá orientace ve všech dostupných materiálech Časoslovu. Církevní dějiny rozšířeny o cyrilometodějství a dějiny místní církve (stručný přehled). Církevní slovanština. Orientace v církevně-slovanských liturgických knihách. Biblistika podrobněji. Etika a církevní právo: základní kanonická ustanovení, jednota Církve, hierarchický princip v církvi, chování k duchovním osobám a jejich pravomoci. Ikonologie, vznik, dějiny, teologie ikony. Základy církevního řeckého jazyka (KOINI).

Domácí úkoly - naučit se zpaměti: 50. žalm; modlitba: Věřím, Pane, a vyznávám...; modlitba sv. Efréma Syrského; paschální tropar ve třech jazycích (zpěv); nedělní tropary na osm hlasů (zpívat na Gorazdovy nápěvy) a tropary svátků dvanáctera; česky i církevně-slovansky zpěv Otčenáše a trojsvaté písně. Církevně-slovansky začínání obvyklé. (Vše dle učitelem vytištěného znění.) Znát místa a data konání všech všeobecných sněmů a obsah věroučných ustanovení. Důkladná znalost postupu a typikonu večerní bohoslužby a božské liturgie.

Konec dvouletého kurzu pro žalmisty, diakony. Výukový plán 3. a 4. ročníku bude prezentován později.

Schéma výuky

Jeden ročník trvá osm měsíců (od konce září do konce června; záleží na tom, jak vycházejí dny svátků v aktuálním kalendáři). Výuka probíhá dálkovou formou s konzultacemi při celodenním setkání v Brně na adrese Institutu (viz níže) vždy v sobotu od 9 do 17 hod., jednou za 14 dní v průběhu ročníku). Poslední setkání v 2. pololetí (tj. poslední setkání v červnu) je věnováno zkouškám. Celkem je za jeden ročník nejméně 16 celodenních sobotních setkání. Studenti si sami pořizují poznámky z přednášek. Některé materiály pro domácí úkoly dostanou vytištěné. Buduje se knihovna skript (resp. elektronické verze skript). Na konci prvního pololetí studenti získají po přezkoušení zápočet, na konci ročníku získají složením zkoušky absolutorium ročníku a příslušný certifikát.

Podmínkou absolutoria je účast alespoň na 12 přednáškových dnech, resp. konzultacích za jeden ročník (ve vážných případech může ředitel udělit výjimku) a získání všech zápočtů a složení všech zkoušek (tj. uzavření ročníku) s prospěchem alespoň „dobrým“ (známka 3). Úspěšným absolventům se vydává certifikát platný v olomoucko-brněnské eparchii. Školné: při zapisu do ročníku zaplatí každý student školné 5000 Kč (na úhradu výdajů za provoz Institutu). Bez úhrady školného nebudou studenti připuštěni ke zkouškám a nemohou získat certifikát. O prospěchu a složených zkouškách vedou vyučující záznam na interních listinách prospěchu, které zůstávají v archivu Institutu, a současně ve studijní knížce, kterou má student při sobě.

Požadavky pro přijetí: věk alespoň 18 let (výjimku může individuálně udělit ředitel Institutu), předchozí absolvování nějakého středoškolského studia nebo učňovské výuky. Absolvování přijímacího pohovoru (viz níže). Křesťanská víra. Studovat všechny ročníky Institutu mohou muži i ženy. Na výuku mohou docházet i ředitelem schválení hosté.

Začátek práce eparchiálního Institutu: 30. září 2023. Studijní sobota jednou za 14 dní.

Rozvrh 1. ročníku

lichý výukový den sudý výukový den
1. hodina (9 -9,45 hod.) Typikon
2. hodina (10-10,45 hod.) Typikon K typikonu
3. hodina (11-11,45 hod.) LiturgikaBiblistika SZ
4. hodina (12-12,45 hod.) LiturgikaDogmatika
5. hodina - (13-14 hod.) přestávka na oběd
6. hodina (14-14,45 hod.) Spiritualita Dogmatika / Etika
7. hodina (15-15,45 hod.) Biblistika NZ Dějiny místní církve
8. hodina (16-16,45 hod.) Církevní dějiny Zpěv


Celkem 7 vyučovacích hodin za jeden den konzultací a výuky

Výukové dny prvního pololetí:

Lichý výukový den 30.9. 28.10. 25.11. 30.12.
Sudý výukový den 14.10. 11.11. 9.12. 12.1.2024

Přihláška ke studiu. Stahujte si zde: Uciliste-prihlaska.doc Přihlášku můžete podat mailem nebo klasickou poštou na zde uvedené adresy.

Přijímací řízení se bude konat na základě přihlášky doručené řediteli Institutu nejpozději do 31. srpna 2023. Všichni, kdo si podali přihlášku, jsou zváni, aby se 30. září 2023 v 9. hod. zúčastnili, přijímacího řízení (spočívá v pohovoru s adeptem), které proběhne toho dne místo první přednáškové hodiny (na adrese Institutu). Účast všech kandidátů studia je nutná. Zápis do ročníku. Po úspěšném přijímacím řízení bude nový student zapsán ke studiu prvního ročníku a při tom zaplatí roční školné. Poté bude následovat slavnostní zahájení práce Institutu s modlitbou za nové studenty. Pobožnost vykoná vladyka Izaiáš, biskup šumperský. Následuje výuka dle rozvrhu.

Budoucí studenti Institutu budou potřebovat k přijímacímu řízení občanský průkaz (či jiný doklad totožnosti) a doklad o ukončení středního či vyššího vzdělání (případně stačí akademický titul zapsaný v občanském průkazu).

Schéma personálního obsazení
Institutu sv. Prokopa

Ředitel eparchiálního Institutu sv. Prokopa Sázavského: prot. Mgr. Rafael Moravský

Vyučující:

1. ročník

Typikon, Zpěv: prot. Mgr. Rafael Moravský
Liturgika, Spiritualita: prot. Mgr. Jan Baudiš
Dogmatika, Etika: prot. Mgr. Tomáš Loučka
Biblistika (SZ): emerit. metropolita arcibiskup Kryštof (prof. ThDr. Radim Pulec, Ph.D.) (on-line)
Dějiny místní církve: prot. Mgr. Libor Raclavský
Církevní dějiny, Biblistika (NZ): prot. Mgr. Jan Baudiš
K typikonu. Seznámení s církevní slovanštinou: prot. Mgr. Rafael Moravský
Technika zpěvu: ž. Andrej Cupák Dis.

Kontakty a další informace

Ředitelem Institutu sv. Prokopa byl jmenován prot. Mgr. Rafael Moravský

Adresa kanceláře Institutu (pro korespondenci):

Pravoslavný eparchiální institut sv. Prokopa
Úvoz 58/62
602 00 Brno

Výuka bude probíhat v Brně: Úvoz 58/62

E-mailová adresa eparchiálního Institutu:

Pro odpověď uvádějte při korespondenci vždy svou e-mailovou adresu!